КЊИГОВОДСТВО КЊИШКИ МОЉАЦ ДОО

КЊИГОВОДСТВО
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ЦЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

 

Латиница - Ћирилица

+381.69.381.69.23
kancelarija@knjiskimoljac.rs

Цена књиговодствених услуга - упит

 Књиговодство Књишки мољац д.о.о. Београд.
Сва права задржана.
Izrada web sajta

.

Услуге које пружамо

Књиговодствене услге на које се Књиговодство Књишки мољац може обавезати су:


-вођење пословних књига (дневника, главне књиге и помоћних књига);
-вођење аналитичких књиговодства: купци, добављачи, основна средства, роба, производња, матеијал, недовршени производи, готови производи;
-вођење робно-материјалног књиговодства;
-израда калкулација малопродајних и велепродајних цена, вођење КЕПУ књиге;
- вођење ПДВ евиденције, обрачун ПДВ-а, израда пореске пријаве ПДВ-а;
- обрачун зарада запосленима, пријава/одјава радника, израда М-4 обрасца и ППП обрасца;
-обрачун амортизације оснивних средства;
-вођење динарске и девизне благајне;
-обрачун уговора о делу, ауторских уговора, закупа и сличних обрачуна;
-анализа пословних показатеља са циљем обезбеђивања информација клијенту за доношење најбоље одлуке (пореско и пословно саветовање);
- израда завршног рачуна: биланс стања, биланс успеха, статистички анекс, извештај о токовима капитала, порески биланс и пореска пријава на добит, односно доходак грађана, а код средњих правних лица и извештај о токовима готовине;
- архивирање и чување документације;
- курирске послове (одношења, доношења и предаје документације);
-заступање пред пореским органима;
-отварање предузетничке радње (СЗР, СТР, СУР, СЗТР, СУТР...);
-отварање предузећа (ДОО);
-оснивање удружења (удружења грађана, скупштине станара, спортског удружења...);


Наведене услуге пружамо:

-предузетницима (радње) – паушалцима и књигашима
-предузећима (мала и средња)
-остала правна лица: удружења грађана, спортски клубови, скупштине станара...


Делатности:


-трговина
-услуге
-производња
-грађевина
-увоз/извоз...

ПРЕПОРУКЕ
 • „До вас смо дошли препоруком те Вас само можемо препоручити другима“
  Никола Милић,директор Милина инвестмент доо
 • „Са Књиговодством Књишки мољац сарађујем већ више година и веома сам задовољна прецизношћу, ажурношћу и помоћи у смањењу пореских трошкова пословања. Као предузетнику Књиговодство је мој прави партер. “
  Милица Недић, предузетник
 • „Задовољни смо услугама Књиговодства Књишки мољац са њима нам је све брзо, лако и једноставно!“
  Миодраг Вученовић , СТР „Миодраг и синови“
 • „Због све оштрије конкуренције требао нам је сигуран књиговођа и таквог смо нашли у Књиговодству Књишки мољац.“
  Петар Лазић, Микола доо
 • „На Књиговодство Књишки мољац можете се ослонити у сваком тренутнку, у вези са разним проблемима који прате једног предузетника, а уз све можете се и добро насмејати са креативним решењима.“
  Љиљана Несторовић, предузетник