КЊИГОВОДСТВО КЊИШКИ МОЉАЦ ДОО

КЊИГОВОДСТВО
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ЦЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

 

Латиница - Ћирилица

+381.69.381.69.23
kancelarija@knjiskimoljac.rs

Цена књиговодствених услуга - упит

 Књиговодство Књишки мољац д.о.о. Београд.
Сва права задржана.
Izrada web sajta

.

Цена књиговодствених услуга

ЦЕНОВНИК КЊИГОВОДСТВА КЊИШКИ МОЉАЦ ДОО
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ* цене се утврђују на месечном нивоу

 

1.вођење пословних књига и израда финансијског извештаја (завршног рачуна)
предузеће које је у систему ПДВ-а oд 130€
предузеће које није у систему ПДВ-а oд 110€
предузеће које није у систему ПДВ-а услуге oд 100€
предузетник (радња) која је у систему ПДВ-а oд 100€
предузетник (радња) који није у систему ПДВ-а oд 90€
предузетник (радња) који није у систему ПДВ-а услуге oд 80€
паушално опорезовани предузетник oд 40€
удружења грађана и хуманитарне организације oд 60€
привредно друштво (предузеће) у мировању 50€
предузетник (радња) у мировању 30€
2.допунски послови
куриски послови (долазак по документацију...) 10€-25€
3.зараде**
обрачун зарада до 2 запослена 20€
обрачун зарада до 5 запослених 40€
обрачун зарада до 10 запослених 70€
обрачун зарада доo 20 запослених 120€
обрачун зарада до 35 запослених 170€
обрачун зарада до 50 запослених 230€
обрачун зарада до 75 запослених 340€
обрачун зарада до 100 запослених 400€
обрачун зарада преко 100 запослених од 450€
обрачун уговора о делу, о ауторском хонорару итд 15€
4.радни однос**
пријава, промена или одјава фирме на здравствено осигурање 10€
израда уговора или анекса, решење и потврда о запослењу 5€
пријава или одјава радника 10€
пријава или одјава чланова породице на здравствено осигурање по члану 10€
израда М-4 образаца по раднику 30€
израда ППП образаца по раднику 10€
евидентирање исплатиоца зарада у пореској управи 10€
овера здравствене књижице или маркце 5€
5. лична примања**
допунси рад и слично 15€
израда ванредне плате (породиљско, поновљена, боловање...) 15€
исходовање решења о породиљском боловању 25€
исплата закупа и слично 15€
обавештење о уговорима за естраду 20€
израда платних/исплатних листића 5€
6.додатне услуге
израда ванредног финансијког извештаја (завршног рачуна)  
  - закључни лист без закључних књижења 1/4 цене под 1.
  - закључни лист са закључним књижењима 2/4 цене под 1.
  - закључни лист плус биланс стања и успеха 3/4 цене под 1.
  - закључни лист плус сви биланси (БС, БУ, ПБ, ПДП, статистички анекс) 4/4 цене под 1.
израда финансијског извештаја без уговора са клијентом-предузетници од 120€
израда финанскијско извештаја без уговора са клијентом-мало предузеће од 150€
израда финансијског извештаја без уговора са клијентм-велико предузеће од 500€
исходовање пореског уверења 5€
слање обавештења, позива или сличног дописа клијенту поштом 5€
архивирање докумената које клијент није преузео у року 5€
архивирање документације недељно 2€
оснивања предузећа 39€
оснивање предузетничке радње 29€
ликвидација предузећа од 200€
ликвидација предузетничке радње од 100€
пренос удела 90€
регистрационе промена код предузетника од 15€
регистрационе промене код предузећа од 25€
безбедност и здравље на раду, заштота од пожара по упиту

** за клијенте без уговора


Ценовник је на снази од 01.07.2013. до следећих измена

ПРЕПОРУКЕ
 • „До вас смо дошли препоруком те Вас само можемо препоручити другима“
  Никола Милић,директор Милина инвестмент доо
 • „Са Књиговодством Књишки мољац сарађујем већ више година и веома сам задовољна прецизношћу, ажурношћу и помоћи у смањењу пореских трошкова пословања. Као предузетнику Књиговодство је мој прави партер. “
  Милица Недић, предузетник
 • „Задовољни смо услугама Књиговодства Књишки мољац са њима нам је све брзо, лако и једноставно!“
  Миодраг Вученовић , СТР „Миодраг и синови“
 • „Због све оштрије конкуренције требао нам је сигуран књиговођа и таквог смо нашли у Књиговодству Књишки мољац.“
  Петар Лазић, Микола доо
 • „На Књиговодство Књишки мољац можете се ослонити у сваком тренутнку, у вези са разним проблемима који прате једног предузетника, а уз све можете се и добро насмејати са креативним решењима.“
  Љиљана Несторовић, предузетник